Posts from the ‘9. ინსტიტუტის შრომები, კრებულები’ Category

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII

                        ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII – PDF

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………………………………… 5
ხათუნა იოსელიანი
“იესე ბარათაშვილის ცხოვრება-ანდერძი”, როგორც ეთნოგრაფიული წყარო (ნაწილი II)….. 7
Khatuna Ioseliani
“The Life and the Last Will of Iese Baratashvili” as the Ethnographical Source (Part II)…..18
ავთანდილ სონღულაშვილი

ეთნოკონფლიქტები XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში…….… 20
Avtandil Songulashvili Ethnic Conflicts in Georgia 80-s of the XX Century….. 34
გიორგი მამარდაშვილი
აფხაზეთში ტრადიციული რელიგიისა და მონოთეისტური რელიგიების ურთიერთობის
ასპექტები, მისი როლი თანამედროვეობაში……………….. 35
Giorgi Mamardashvili
Aspects of the Relationship Between Traditional and Monotheistic Religions in Abkhazia and its Role Today .. 59
მედეა გოგოლაძე
“მოქცევაი ქართლისაის” ერთი ადგილის სარგის კაკაბაძისეული ინტერპრეტაცია…………………………… 60
Medea Gogoladze
The Interpretation of One Passage of the “Conversion of Kartli” by Sargis Kakabadze……… 66
დავით ჭითანავა
პირსახელები და გვარსახელები “ჯგალის ციხის საკათალიკოსო გამოსავლის” ნუსხის მიხედვით (1616-1621 წწ.)……. 67
Davit Chitanava
Names and Surnames, According to the List of “Jgali Castle Catholicate Closing” (1616-1621 Years)………… 78
ირმა კვაშილავა
რა არს სახელი შენი? (ანთროპონიმიის რელიგიური ასპექტები)……………………………………………………. 80
Irma Kvashilava
What is thy Name? (Anthroponims Religious Aspects)……………………………………………. 90
მზია ტყავაშვილი
პოლიტიკური ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და საქართველო (XVIII საუკუნის ბოლო _ XIX საუკუნის დასაწყისი)….91
Mzia Tkavashvili
Political Situation in the Near East and Georgia (The End of the XVIIIth and the Beginning of the XIXth Century)…… 109
ნატო სონღულაშვილი
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში………………..… 110
Nato Songulashvili
The National-Liberation Movement in Georgia 80-s of the XX Centuty……………………………………………………. 136
მაკა ბულისკერია
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი და რუსეთის ევრაზიონისტული პოლიტიკის ისტორიიდან……….137
Maka Buliskeria
Russia-Georgia War in August 2008 and from the History of Russia`s Eurasian Policy…………………………… 146
ხათუნა იოსელიანი
ქართულ-სომხური ურთიერთობები თბილისის ერთი უბნის მაგალითზე (მეტრომშენის დასახლება)…………… 148
Khatuna Ioseliani
Georgian-Armenian Relations on the Example of One of the Districts of Tbilisi…………………………………. 155
ნანული აზიკური
მასალები თუშური დემონოლოგიიდან…………………………… 157

რეცენზია
Review
როინ მეტრეველი
რეცენზია ვახტანგ ითონიშვილის მონოგრაფიაზე “დვალები და დვალეთი”……………………… 187

გამოხმაურება
Response
ვლადიმერ ჭელიძე
საინტერესო მიგნებები ინტეგრირებულ კვლევა- ძიებათა კვალდაკვალ (“ქართლის ცხოვრება” და მისი ტოპონიმია)……..197

Advertisements

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19) Studies in Modern and Contemporary History 2(19)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19)-PDF

Studies in Modern and Contemporary History 2(19)-PDF

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი …………….11

ბატონიშვილი ელენე ერეკლეს ასული ბაგრატიონი და მისი შთამომავლები

David Javakhishvili

The Princess Elene Bagrationi and Her Descendants

შოთა ვადაჭკორია……….21

ქართული ემიგრაცია და ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენის საკითხი 1956-1970 წლებში

Shota Vadachkoria

The Georgian Emigration and the Issue of the Restoration of the National Government (1956-1970)

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18)

1-18-2016ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18) PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….11
ივანე ჯავახიშვილი და თბილისი სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
შემადგენლობა 1918-1921 წლებში
Avtandil Songulashvili
Ivane Javakhishvili and Tbilisi State University Composition of Professors in
1918-1921
ნიკო ჯავახიშვილი …………………………………………………………………….21
სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტში ივანე
ჯავახიშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან
Niko Javakhishvili
From the History of Ivane Javakhishvili’s Activity at Saint-Petersburg University
საქართველოს ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a
დავით ჯავახიშვილი ………………………………………………………………….36
სამეფო ტახტის მემკვიდრე უფლისწული — ვახტანგ
(„კარგი“) ბაგრატიონი
David Javakhishvili
The Prince Vakhtang (“Kargi”) Bagrationi – the Inheritor of the Royal Throne

Read more…

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII

istoriul-etnologiuri-dziebani-XVII-1ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII – PDF

STUDIES IN HISTORY AND ETHNOLOGY – XVII

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………… 3

ხათუნა იოსელიანი ეთნოსოციალური პროცესების ზოგიერთი ასპექტი ქვემო ქართლში (მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)…………. 5

Khatuna Ioseliani Some Aspects of the Ethno-Social Processes in Kvemo Kartli (Example of the Marneuli Municipality)……………….. 16

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17) – PDF

Studies in Modern and
Contemporary History
2(17)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

გელა საითიძე……………………………………………………………………………..11

უსიხარულოდ განვლილი ცხოვრების გზა

/ირაკლი ალექსანდრე ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი/

Gela Saitidze

The Way of Life, Gone Without Joy In It (Irakli Bagration-Gruzinski, the

Son of Alexandre Bagration-Gruzinski)

Read more…

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVI

KEK---XVI-1კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVI

 

კრებული ეძღვნებაქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის ფუძემდებლის, აკადემიკოსს გიორგი ჩიტაიასდაბადებიდან 125 წლისთავს

სარჩევი

რედაქტორისაგან………………5

როლანდ თოფჩიშვილი. აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია – ქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის ფუძემდებელი.9

სალომე ბახიაოქრუაშვილი. აზერბაიჯანის ქართული მოსახლეობის (ინგილოების) ოჯახი და საოჯახო ყოფა…..28

როზეტა გუჯეჯიანი. ლამპრობის ტრადიცია საქართველო-ში…………….57

ირმა კვაშილავა. ქართველი ებრაელების კულტურული რელატივიზმი (რელიგიური ასპექტები)……….79

ნათია ჯალაბაძე. გაორებული ცხოვრება ორმაგი სტანდარტის პირობებში _ ახალგორელები დილემის წინაშე………..92

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16)

1(16)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16) – PDF

 

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი…………………..1

ეტიუდები ქართლის დედოფალ ელენე-ბეგუმის

ცხოვრებიდან

Read more…