2009 წლის 28-29 მაისს, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნილოგიის
ინსტიტუტში ჩატარდება 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია.

გთხოვთ, მონაწილეობის მისაღებად, ინსტიტუტის კანცელარიაში 2009 წლის 15
მაისამდე წარმოადგინოთ თეზისები: დაახლოებით 2 გვერდი, ინტერვალი 1,5 AcadNusx 12 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია