ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები – PDF


სარჩევი

წინათქმა————————3

სამურზაყანოს ანთროპონიმიიდან————8

გაძიძავების ჩვეულება სამურზაყანოში————–25

რელიგიური ვითარება და XIX-XX საუკუნეების ეკლესია-მონასტრები სამურზაყანოში—–44

ისტორიული სამურზაყანოს ძველი საცხოვრებელი ნაგებობანი——————–58

აფხაზთა ეთნოფსიქოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ისტორიული წყაროების მიხედვით—————-84

აფხაზეთის ეთნოდემოგრაფიული პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX ს-ის 60-90-იანი წწ.)——- 101

აფხაზური ისტორიოგრაფიის მითოლოგემა სამურზაყანოს შესახებ———————121

თანამედროვე აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიური ვითარება (პრესის მასალების მიხედვით)—141

ქრისტიანული სარწმუნოების გავრცელება ოსებში და ბროლა მისი განმტკიცებისათვის—–152

ოსთა მითოლოგიური და რელიგიური წარმოდგენები——– 168

ოსთა ტრადიციული ყოფისა და კულტურის ზოგიერთი თავისებურებები———–183

ოსთა მატერიალური კულტურის ისტორიიდან——-196

1. საკულტო დანიშნულების ძეგლების აღწერა-დახასიათება—–199

2. ტრადიციული საცხოვრებელი კომპლექსი, დასახლების ფორმა და ნაგებობის ტიპოლოგია–218

3. კვების ხალხური სისტემა———————-228

4. ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბური და მორთულობა – სამკაული—-232

ოსთა რწმენა-წარმოდგენა და კულტსმსახურების ზოგიერთი საკითხი—–241

ვასთირჯი (წმინდა გიორგი) ოსურ ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში—-260