ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

წიგნი გამოცემულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტით: “შეუსწავლელი საარქივო მასალები და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა (ეთნოლოგიური ძიებანი)”, გრანტი (FR/137/2)

 

ნინო ღამბაშიძე
ქეთევან ალავერდაშვილი 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა -PDF
(გუდამაყრის, ხევის, თუშეთის სალოცავები)
გამომცემლობა “მერიდიანი”
თბილისი, 2018


IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STAET UNIVERSITY
IVANE JAVAKHISHVILI INSTITUTE OF HISTORY
AND ETHNOLOGY

Publication of this book was made possible to The Shota Rustaveli National Science Foundation. Project “Unexplored Archive Materials and the Traditional Culture of the Eastern Georgia Highland (Ethnological studies)”. Grant (FR/137/2)

 

Nino Ghambashidze
Ketevan Alaverdashvili 

TRADITIONAL CULTURE OF THE EAST GEORGIA HIGHLAND -PDF
(SHRINES OF GUDAMAKARI, KHEVI, TUSHETI)
PUBLISHING HOUSE “MERIDIANI”
TBILISI, 2018