ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ეთნოლოგიის სასწავლოსამეცნიერო ინსტიტუტი

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVIII -PDF

ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტის

ალექსი რობაქიძის დაბადებიდან 110-ე წლისთავს

 

სარჩევი

რედაქტორისაგან……………….3
როლანდ თოფჩიშვილი
ალექსი რობაქიძე _ საქართველოში კავკასიის ეთნოლოგიის კვლევის საფუძველჩამყრელი ………6
ნანული აზიკური
ყველის წარმოება როგორც კულტურული მემკვიდრეობა (ცხვრის გუდის ყველი)…………………13


სალომე ბახია-ოქრუაშვილი
ქართველთა და სომეხთა საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები (ურთიერთშედარებითი ასპექტი) …32
ბახვა გამყრელიძე
ოსთა დემოგრაფიული და ეთნოსოციალური პროცესები ჩრდილოეთ კავკასიაში……………..67
როზეტა გუჯეჯიანი
ალექსი რობაქიძე და სვანეთის ეთნოგრაფიის საკითხები…………………..157
როლანდ თოფჩიშვილი
ილია ჭავჭავაძე და ეთნოლოგია…………………………………………….165
ირმა კვაშილავა
ახალი ხევის სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება (XX საუკუნის საარქივო მასალების მიხედვით)…….186
მზია ტყავაშვილი
ფლავიუს არიანეს ცნობები შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები ხალხების შესახებ…….201
მირიან ხოსიტაშვილი
თბილისის საგარეუბნო ზონისა და საქალაქო (ურბანული) აგლომერაციის ურთიერთმიმართების ისტორიული
და კულტურულ-სოციალური ასპექტები ……………………….218
ლავრენტი ჯანიაშვილი
გაზიარებული სალოცავი და ტრადიციული დღესასწაული ეთნოდემოგრაფიული ტრანსფორმაციის ფონზე (ქარ-
თულ-ოსური ურთიერთობა ყაზბეგის რეგიონში …………..226
Natia Jalabadze
Interethnic Relations in the Borderlands – the Case of Georgia and North Ossetia-Alania ………… 245
გრიგოლ მარგიანი
მცირე გამოხმაურება რ. თოფჩიშვილის ნაშრომზე “ლეჩხუმური გვარსახელები”…………………254