ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(20) (PDF)

Studies in Modern and Contemporary History 1(20) (PDF)

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents

ეძღვნება ილია ჭავჭავაძი დაბადებიდან 180 და გარდაცვალებიდან 110 წლისთავს

Dedicated to the 180th anniversary of Ilia Chavchavadze’s birts and the
110th anniversary of his death

ნიკო ჯავახიშვილი …………………………………………………………………….13
ილია ჭავჭავაძის საგვარეულოს ისტორიიდან
Niko Javakhishvili
From the History of Ilia Chavchavadze’s Patrimony

საქართველოს ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი ………………………………………………………………….24
უფლისწულ ვახტანგ (ალმასხან) ერეკლეს ძე ბაგრატიონის
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ისტორიიდან
David Javakhishvili
From the History of Life and Activity of the Prince Vakhtang („Almaskhan“)
Bagrationi
დოდო ჭუმბურიძე………………………………………………………………………37
1802 წლის დიდი წინააღმდეგობრივი მოძრაობის
შეფასებისათვის
Dodo Chumburidze
To Assess the Large Contradictory Movement of 1802
მირანდა ტყეშელაშვილი……………………………………………………………60
მარი ბროსეს გარდაცვალება და ქართველი საზოგადოება
Miranda Tkeshelashvili
Marie Brosse’s Death and Georgian Society
ოთარ გოგოლიშვილი…………………………………………………………………69
გერმანელები აჭარაში
Otar Gogolishvili
Germans in Adjara
გელა საითიძე …………………………………………………………………………….82
არშაკ ზურაბოვი — ქალაქ თბილისის მოსახლეობის
წარმომადგენელი რუსეთის II სახელმწიფო დუმაში
Gela Saitidze
Arshak Zurabov – 2nd Russian Duma Member from Tbilisi
მაია ფართლაძე ………………………………………………………………………….93
დამფუძნებელი კრების განათლების კომისია
Maya Phartladze
Education Commission in the Founding Congregation
ნატო სონღულაშვილი……………………………………………………………….109
თავისუფლების აღქმა XX საუკუნის 80-იანი წლების
დასაწყისის საქართველოში საბჭოური იდეოლოგიის
ფონზე („თვითმფრინავის ბიჭები“)
Nato Songulashvili
Perception of Freedom of Background Soviet Ideology in Georgia
in the 80 th of XX Century („Boys of plane“)
ალექსანდრე მოსიაშვილი………………………………………………………….123
1989 წლის 9 აპრილის ექო საქართველოში
Aleksandre Mosiashvili
1989 Year’s 9 April echo in Georgia

საქართველო და მსოფლიო
G e o r g i a a n d t h e W o r l d

მზია ტყავაშვილი……………………………………………………………………….130
რუსეთ-ოსმალეთის ურთიერთობა და საქართველო (XIX
საუკუნის დასაწყისი)
Mzia Tkavashvili
Relations between Russia and Ottomans and Georgia
(Beginning of the XIX Century)
ემზარ ფაჟავა……………………………………………………………………………..150
ევროკავშირისა და თურქეთის სამხრეთ კავკასიური
პოლიტიკა და საქართველო
Emzar Phajhava
EU-Turkish Policy in the South Caucasus and Georgia
ზვიად ტყეშელაშვილი ……………………………………………………………….158
საქართველოს ისტორიული ექსკურსი გლობალიზაციის
ჭრილში
Zviad Tkeshelashvili
Georgia’s Historical Excursion in the Context of Globalization

მსოფლიო ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e W o r l d

არჩილ ჩაჩხიანი …………………………………………………………………………170
გენერალი მუსტაფა ქემალი (ათათურქი) და „ანატოლიელი
პროტესტანტები“ — ნაციონალურ-განმათავისუფლებელი
თუ ნაციონალისტურ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა?
Archil Chachkhiani
General Mustafa Kemal (Ataturk) and „Anatolian Protestants“ – National
Liberation Movement or Nationalistic Liberation Movement?
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….202
ჰიტლერი და ანტისემიტიზმი
Avtandil Songulashvili
Hitler and Anti-Semitism
ლალი კაპანაძე…………………………………………………………………………..217
გოლდა მეირი (მეიერსონი) — „ებრაელი ხალხის ბებია“
Lali Kapanadze
Meir, Golda (1898-1978) – Israeli Political Leader

ქართული ემიგრაციის ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e E m i g r a t i o n

ლელა სარალიძე…………………………………………………………………………226
II მსოფლიო ომის პერიოდში ქართული პოლიტიკური
ემიგრაციის მოღვაწეობის ისტორიიდან
Lela Saralidze
From the History of Georgian Political Emigration During the World War II
შოთა ვადაჭკორია………………………………………………………………………243
ანტისაბჭოთა გამოსვლები საქართველოში და
ქართული ემიგრაცია (1956-1960 წწ.)
Shota Vadachkoria
Anti-Soviet Actions in Georgia and the Georgian Emigration (1956-1960)
შორენა მურუსიძე ……………………………………………………………………..277
რადიო „თავისუფლების“ ქართული რედაქცია
ცივი ომის დროს
Shorena Murusidze
Georgian Editorial Office of Radio `Liberty~ During the Cold War

პოლიტიკა
T h e P o l i c y

დარეჯან ცუცქირიძე…………………………………………………………………289
ლიდერის დადებითი პიროვნული თვისებების გავლენა
სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე (საქართველოს
ისტორიის მაგალითზე)
Darejan Tsutskiridze
The Influence of a Leader’s Positiv Personal Characteristics on the Socio-
Political Processes (On Example of Georgian History)
მაია ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე……………………………….300
გლობალური ტრანსფორმაციები და გამოწვევები
Maia Amirgulashvili, Qetevan Mchedlidze
Global Transformations and Challenges
ლიზა ამილახვარი………………………………………………………………………310
ტერორიზმის პოლიტიკურ-ფსიქოლოგიური განზომილებანი
Liza Amilakhvari
Political – Psychological Dimension of Terrorism

სამხედრო ისტორია
M i l i t a r y H i s t o r y

არჩილ ჩაჩხიანი, ნიკოლოზ ჯანჯღავა ……………………………………..325
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რეგულარული
არმიის შექმნის სამართლებრივი ასპექტები
Archil Chachkhiani, Nikoloz Janjgava
Legal Aspects of Creation of First Georgian Republic Regular Armed Forces

სამართალმცოდნეობა
T h e L a w

Адилов Надир Адил оглы ……………………………………………………………344
Сравнительный анализ главных аспектов имплементации норм
международного права в cфере борьбы с коррупцией в законодательстве
Азербайджанской республики
Adilov Nadir Adil ogli
Comparative Analysis on International Law in the Fight Against Corruption,
the Implementation of Key Aspects of the law of Azerbaijan

რელიგია. ეკლესიის ისტორია
R e l i g i o n . H i s t o r y o f t h e C h u r c h

არქიმანდრიტი მიქაელ (ზაზა) ეჯიბიშვილი……………………………..361
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 1995 წლის
მართვა-გამგეობის დებულების შესახებ
Archimandrite Michael (Zaza) Ejibishvili
The Management-Boardy Policy of the Georgian Autocephalic
Orthodox Church 1995
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….377
საქართველოში მცხოვრები ქურთი-იეზიდების
რელიგიური აღმსარებლობა
Gia Gelashvili
Religious Affiliation of Kurd-Yezidis Living in Georgia

ისტორიოგრაფია
H i s t o r i o g r a p h y

თამარ ანთაძე, მერაბ კალანდაძე………………………………………………384
ერთი მარქსისტული სტერეოტიპის გამო
Tamar Antadze, Merab Kalandadze
On One Marxistical Stereotype

წყაროტმცოდნეობა
S o u r c e S t u d y

ლელა მიქიაშვილი ……………………………………………………………………..398
ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები ფოლადაურის
ხეობის შესახებ
Lela Mikiashvili
Poladauri Gorge (Episode from Frédéric Dubois de Montpéreux’s
„Travels around the Caucasus“)
გია გელაშვილი ………………………………………………………………………….410
ინგლისელი მოგზაური ჯეიმს ბრაისი თბილისის
შესახებ (1876)
Gia Gelashvili
English Traveller James Bryce about Tbilisi (1876)

განათლება და კულტურა
E d u c a t i o n a n d C u l t u r e

ნელი პაპუკაშვილი…………………………………………………………………….431
სპორტისა და ხელოვნების ურთიერთკავშირი
Nelly Papukashvili
Sport and Art Interaction

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია
C r i t i c i s m a n d B i b l i o g r a p h y

ავთანდილ წოწკოლაური …………………………………………………………..442
მნიშვნელოვანი ნაშრომი საქართველოს ისტორიის
უახლეს პერიოდზე
Avtandil Cockolauri
Sygnificant Work abaut the Contemporary History of Georgia
უჩა ოქროპირიძე………………………………………………………………………..447
ისტორიული დოკუმენტი და ისტორიული მომენტი
Ucha Okropiridze
Historical Document and Historical Moment

მეგობრობის მატიანე
T h e H i s t o r y o f t h e F r i e n d s h i p

Николай Джавахишвили …………………………………………………………….456
Литва: далёкая и близкая
Niko Javakhishvili
Lithuania – which is far, but so close

მეცნიერის იუბილე
J u b i l y o f t h e S c i e n t i s t

ბიჭიკო დიასამიძე…………………………………………………………………..464
Bichiko Diasamidze

კრებული: „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“
Collection: “Studies in Modern and Contemporary History”
2007-2016 წლებში გამოქვეყნებული ნაშრომების
ბიბლიოგრაფია ………………………………………………………………………… 467
The Bibliography of Scientific Works Published in 2007-2016