ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII – PDF

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………………………………… 5
ხათუნა იოსელიანი
“იესე ბარათაშვილის ცხოვრება-ანდერძი”, როგორც ეთნოგრაფიული წყარო (ნაწილი II)….. 7
Khatuna Ioseliani
“The Life and the Last Will of Iese Baratashvili” as the Ethnographical Source (Part II)…..18
ავთანდილ სონღულაშვილი

ეთნოკონფლიქტები XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში…….… 20
Avtandil Songulashvili Ethnic Conflicts in Georgia 80-s of the XX Century….. 34
გიორგი მამარდაშვილი
აფხაზეთში ტრადიციული რელიგიისა და მონოთეისტური რელიგიების ურთიერთობის
ასპექტები, მისი როლი თანამედროვეობაში……………….. 35
Giorgi Mamardashvili
Aspects of the Relationship Between Traditional and Monotheistic Religions in Abkhazia and its Role Today .. 59


მედეა გოგოლაძე
“მოქცევაი ქართლისაის” ერთი ადგილის სარგის კაკაბაძისეული ინტერპრეტაცია…………………………… 60
Medea Gogoladze
The Interpretation of One Passage of the “Conversion of Kartli” by Sargis Kakabadze……… 66
დავით ჭითანავა
პირსახელები და გვარსახელები “ჯგალის ციხის საკათალიკოსო გამოსავლის” ნუსხის მიხედვით (1616-1621 წწ.)……. 67
Davit Chitanava
Names and Surnames, According to the List of “Jgali Castle Catholicate Closing” (1616-1621 Years)………… 78
ირმა კვაშილავა
რა არს სახელი შენი? (ანთროპონიმიის რელიგიური ასპექტები)……………………………………………………. 80
Irma Kvashilava
What is thy Name? (Anthroponims Religious Aspects)……………………………………………. 90
მზია ტყავაშვილი
პოლიტიკური ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და საქართველო (XVIII საუკუნის ბოლო _ XIX საუკუნის დასაწყისი)….91
Mzia Tkavashvili
Political Situation in the Near East and Georgia (The End of the XVIIIth and the Beginning of the XIXth Century)…… 109
ნატო სონღულაშვილი
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში………………..… 110
Nato Songulashvili
The National-Liberation Movement in Georgia 80-s of the XX Centuty……………………………………………………. 136
მაკა ბულისკერია
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი და რუსეთის ევრაზიონისტული პოლიტიკის ისტორიიდან……….137
Maka Buliskeria
Russia-Georgia War in August 2008 and from the History of Russia`s Eurasian Policy…………………………… 146
ხათუნა იოსელიანი
ქართულ-სომხური ურთიერთობები თბილისის ერთი უბნის მაგალითზე (მეტრომშენის დასახლება)…………… 148
Khatuna Ioseliani
Georgian-Armenian Relations on the Example of One of the Districts of Tbilisi…………………………………. 155
ნანული აზიკური
მასალები თუშური დემონოლოგიიდან…………………………… 157

რეცენზია
Review
როინ მეტრეველი
რეცენზია ვახტანგ ითონიშვილის მონოგრაფიაზე “დვალები და დვალეთი”……………………… 187

გამოხმაურება
Response
ვლადიმერ ჭელიძე
საინტერესო მიგნებები ინტეგრირებულ კვლევა- ძიებათა კვალდაკვალ (“ქართლის ცხოვრება” და მისი ტოპონიმია)……..197