ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19)-PDF

Studies in Modern and Contemporary History 2(19)-PDF

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი …………….11

ბატონიშვილი ელენე ერეკლეს ასული ბაგრატიონი და მისი შთამომავლები

David Javakhishvili

The Princess Elene Bagrationi and Her Descendants

შოთა ვადაჭკორია……….21

ქართული ემიგრაცია და ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენის საკითხი 1956-1970 წლებში

Shota Vadachkoria

The Georgian Emigration and the Issue of the Restoration of the National Government (1956-1970)

ავთანდილ სონღულაშვილი……………56

ეროვნულ უმცირესობათა ყოფა და ტრადიციები XX საუკუნის 60-70-იანი წლების საქართველოში

Avtandil Songulashvili

Life and Traditions of National Minorities in the 60-70s of the XX Century

ნატო სონღულაშვილი……..67 დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში (XX საუკუნის 70-იან წლებში)

Nato Songulashvili

The Dissident Movement in Georgia (in the 70s of the XX Century)

ალექსანდრე მოსიაშვილი………….84

დამოკიდებულება ე. წ. “თურქი მესხების” საკითხისადმი საქართველოში XX საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს

Aleksandre Mosiashvili

The so-called “Turkish Meskhetians” Issue in Georgia in the 20th Century at the End of the 80s

ლელა სარალიძე…………….91

2008 წლის აგვისტოს ომი და რუსეთის გეოსტრატეგიული ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში

Lela Saralidze

The 2008 August War and Russia’s Geo-Strategic Interests in the Caucasus

საქართველო და მსოფლიო

G e o r g i a a n d t h e W o r l d

ზვიად ტყეშელაშვილი ………………103

ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი განვითარების ეტაპები და პერსპექტივები ვლახეთისა და ქართლის სამეფოთა ისტორიის კონტექსტში

Zviad Tkeshelashvili

National and State Development Prospects in the Context of the Kingdoms of Kartli and Wallachia (XVII-XVIII centuries)

ირმა გიკაშვილი ………………114

საქართველოს საკითხი ევროპულ პოლიტიკაში (1922 წელი)

Irma Gikashvili

The Topic about Georgia in European Politics (1922)

ნიკო ჯავახიშვილი ………..124

ლატვიელი მხატვარი რომან სუტა საქართველოში

Niko Javakhishvili

Latvian Artist Roman Suta in Georgia

მსოფლიო ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e W o r l d

არჩილ ჩაჩხიანი ……..136

ბასმაჩური მოძრაობის სათავეებთან

Archil Chachkhiani

At the Beginnings of the Basmachi Movement

არჩილ ჩაჩხიანი ………….155

ქემალისტები და იდუმალი „მწვანე არმია”

Archil Chachkhiani

The Kemalists and the Mysterious „Green Army”

ეკატერინე ბუხრაშვილი, მაია ფირჩხაძე ……….168

სამხრეთ კავკასია და ირანის რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები და გამოწვევები

Ekaterine Bukhrashvili, Maia Pirchkhadze

The Prospects and Challenges of Caucasus and Iran’s Regional Cooperation

კავკასიის ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e C a u c a s u s

მზია ტყავაშვილი…………182

კასპიისპირეთის საკითხი რუსულ-ქართული ურთიერთობის ჭრილში (XVIII საუკუნე)

Mzia Tkavashvili

The Issue of the Caspian Region and Russian-Georgian Relations (the eighteenth century)

დიპლპომატიის ისტორია

T h e H i s t o r y o f D i p l o m a c y

გელა საითიძე ……..198

იოსებ სტალინისა და შარლ დე გოლის 1944 წლის დეკემბერში გამართული შეხვედრის ერთი ეპიზოდი და საქართველოდან 1921 წელს გატანილი განძეულობის დაბრუნების საკითხი

Gela Saitidze

One of the Episodes of the Meeting of Ioseb Stalin and Charles de Gaulle in December 1944 and the Question of the Returning of the Treasure, Taken from Georgia in 1921

პოლიტიკა

T h e P o l i c y

ზურაბ კვეტენაძე……………210

რაციონალიზმისა და მორალის წინააღმდეგობრივი ასპექტები საერთაშორისო ურთიერთობების სოციალურპოლიტიკური აზრის ტრადიციებში

Zurab Kvetenadze

Controversial Aspects of Morality and Rationality in the Traditions of International Socio-political Thought

რელიგია. ეკლესიის ისტორია

R e l i g i o n . H i s t o r y o f t h e C h u r c h

არქიმანდრიტი მიქაელ (ზაზა) ეჯიბიშვილი………..218

ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან დაკავშირებით

Archimandrite Michael (Zaza) Ejibishvili

Some Opinions Between the State of Georgia and the Georgian Apostolic Orthodox Church Related to the Constitutional Agreement

წყაროთმცოდნეობა

S o u r c e S t u d y

გია გელაშვილი ………..229

იულიუს კლაპროტის ცნობები თბილისის შესახებ

Gia Gelashvili

Julius Klaproth about Tbilisi

ლელა მიქიაშვილი ………245

პატარა ექსკურსია კახეთში (ეპიზოდი ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ნაშრომიდან “მოგზაურობა კავკასიის გარშემო”)

Lela Mikiashvili

A Small Trip to Kakheti (Episode from Frédéric Dubois de Montpéreux’s ‘Travels around the Caucasus’)

შორენა მურუსიძე ………..267

კონსტანტინე გამსახურდიას წერილები თამარ და აკაკი პაპავებისადმი

Shorena Murusidze

Letters of Konstantine Gamsakhurdia to Tamar and Akaki Papava

განათლება და კულტურა

E d u c a t i o n a n d C u l t u r e

დოდო ჭუმბურიძე, მაია ფართლაძე ……281

საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების სახელოვნებო კომისია

Dodo Chumburidze, Maia Partladze

Art commision in the Constituent Assembly of the Georgian Republic

ნელი პაპუკაშვილი…………296

სპორტის ესთეტიკური მნიშვნელობა

Neli Papukashvili

The Esthetical Importance of Sport

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია

C r i t i c i s m a n d B i b l i o g r a p h y

დოდო ჭუმბურიძე……..314

საიმონ-სებაგ მონტეფიორეს ნაშრომი — “პოტიომკინი”

Dodo Chumburidze

Simon Sebag Montefiore’s “Potemkin”

ავთანდილ სონღულაშვილი………340

ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი

Avtandil Songulashvili

The Considerable Acquisition of Georgian Historiography

ახალი წიგნები

N e w B o o k s

ახალად გამოცემული წიგნების პრეზენტაციები……………..348

Presentation of the newly published books

ახალი წიგნები……..352

New Books

გახსენება

M e m o r y

ლეილა ბაგრატიონი-ბაბადიში, დოდო ჭუმბურიძე …………………367

პროფესორ გიორგი ჯავახიშვილის მოსაგონარი

Leila Bagration-Babadishi, Dodo Chumburidze

The Memory of Professor Giorgi Javakhishvili