1-18-2016ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18) PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….11
ივანე ჯავახიშვილი და თბილისი სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
შემადგენლობა 1918-1921 წლებში
Avtandil Songulashvili
Ivane Javakhishvili and Tbilisi State University Composition of Professors in
1918-1921
ნიკო ჯავახიშვილი …………………………………………………………………….21
სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტში ივანე
ჯავახიშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან
Niko Javakhishvili
From the History of Ivane Javakhishvili’s Activity at Saint-Petersburg University
საქართველოს ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a
დავით ჯავახიშვილი ………………………………………………………………….36
სამეფო ტახტის მემკვიდრე უფლისწული — ვახტანგ
(„კარგი“) ბაგრატიონი
David Javakhishvili
The Prince Vakhtang (“Kargi”) Bagrationi – the Inheritor of the Royal Throne


ლელა მიქიაშვილი ……………………………………………………………………..46
ქართლ-კახეთის მეფეთა ლეგიტიმაციის საკითხი
და რუსეთის ფაქტორი (XVIII ს-ის II ნახევარი)
Lela Mikiashvili
The Legitimacy of the Kings of Kartli and Kakheti and the Factor of Russia
(The Second Half of the 18th Century)
ხათუნა ქოქრაშვილი………………………………………………………………….63
შიდა ქართლის მთიანეთში რუსეთის პოლიტიკის
ისტორიისთვის (XIX საუკუნე)
Khatuna Kokrashvili
For The History of the Russian Policy in the Shida Kartli Highland (XIX century)
დოდო ჭუმბურიძე………………………………………………………………………82
ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოლიტიკური ორიენტაცია და
„საფლავი მეფის ირაკლისა“
Dodo Chumburidze
Understanding Nikoloz Baratashvili’s Political Vision
(„The Tomb of King Irakli“)
გელა საითიძე …………………………………………………………………………….106
„ღირსეული მამულიშვილი, ღირსეულთა შორის“,
(ალ. ყიფშიძის (ფრონელის) გარდაცვალებიდან 100 წლის გამო)
Gela Saitidze
„A Noble and Worthy Patriot“ (to mark 100 years since the death of Alexander
Kipshidze (Proneli))
ზვიად ტყეშელაშვილი ……………………………………………………………….120
სამეცნიერო პროგრესის სოციალური კონტექსტი
თერგდალეულთა პუბლიცისტურ ნააზრევში
Zviad Tkeshelashvili
Tergdaleulebi about the Social Importance of Scientific Progress
შოთა ვადაჭკორია………………………………………………………………………129
ერთხელ კიდევ საქართველოს ინტერპარტიული
საბჭოს შექმნის დროის დაზუსტებისათვის
Shota Vadachkoria
To Clarify Once Again the Date of Creation of an Inter Party Committee
ნუგზარ ზოსიძე, გუგული კუკულაძე………………………………………..142
`სედაი მილეთელთა“ ბათუმის ოლქში საქმიანობის
ზოგიერთი უცნობი დეტალი
Nugzar Zosidze, Guguli Kukuladze
Some Unknown Details of`Sedai Mileti“ Activities in the Area of Batumi
ალექსანდრე მოსიაშვილი………………………………………………………….150
ქართველ წვევამდელთა მდგომარეობა 1989-1990 წლებში
Aleksandre Mosiashvili
Conditions of Georgian Selectees in 1989-90’s
საქართველო და მსოფლიო
G e o r g i a a n d t h e W o r l d
მზია ტყავაშვილი……………………………………………………………………….156
რუსეთის სამხრეთის ლაშქრობა (1722) და საქართველო
Mzia Tkavashvili
Russia’s Southern March (1722) and its Result to Further Development
of the Georgian State
ოთარ გოგოლიშვილი…………………………………………………………………174
რუსეთ-ოსმალეთის 1828-1829 წლების ომი და აჭარა
Otar Gogolishvili
Russian – The Ottoman Empire War (1828-1829) and Adjara
მსოფლიო ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e W o r l d 
არჩილ ჩაჩხიანი …………………………………………………………………………183
გენერალი მუსტაფა ქემალი და „ანატოლიელი პროტესტანტები“
_ წინააღმდეგობის მოძრაობის დასაწყისი
Archil Chachkhiani
General Mustafa Kemal and the „Anatolian Protestants“ – Beginning
of the Resistance Movement
ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან
F r o m t h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a n E m i g r a t i o n
ლელა სარალიძე…………………………………………………………………………205
ქართველი პოლიტიკური ემიგრაციის დამოკიდებულება
მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ქვეყნებისადმი
Lela Saralidze
The Georgian Political Immigrants Attitude Towards the Countries Involved
in World War II
პოლიტიკური პორტრეტები
T h e P o l i t i c a l P o r t r a i t s
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….222
ნიკიტა ხრუშჩოვის პოლიტიკური პორტრეტისათვის
Avtandil Songulashvili
Political Portrait of Nikita Khrushchev
რელიგია. ეკლესიის ისტორია
R e l i g i o n . H i s t o r y o f t h e C h u r c h
ნინო ღამბაშიძე………………………………………………………………………….243
ეკლესიისა და ხალხური სარწმუნოების ურთიერთობა საეკლესიო
კრებების და ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით
Nino Ghambashidze
Relations of Church and the Folk Religion According to the Georgian Church
Councils and Some Historical Documents
ირინა არაბიძე ……………………………………………………………………………257
აგრარული რეფორმის ასახვა საქართველოს ეკლესიამონასტრების
მდგომარეობაზე (1917-1920 წწ.)
Irina Arabidze
Agrarian Reform and Georgian Churches and Monasteries (1917-1920)
მაია ამირგულაშვილი………………………………………………………………..268
რელიგიის ფაქტორი კავკასიურ კონფლიქტებში
Maia Amirgulashvili
Factors of Religion in the Caucasian Conflicts
არქიმანდრიტი მიქაელ (ზაზა) ეჯიბიშვილი ……………………………..274
საქართველოს ეკლესია კათოლიკოს-პატრიარქის
ილია II-ის აღსაყდრების პერიოდში
Archimandrite Michael (Zaza) Ejibishvili
The Ortodox Church of Georgia in Catholicos-Patriarch Ilia II Entronization
Period
წყაროთმცოდნეობა
S o u r c e S t u d y
გია გელაშვილი ………………………………………………………………………….286
გოტფრიდ მერცბახერი აფხაზებისა და ოსების შესახებ
Gია Gელასჰვილი
Gottfried Merzbacher (1843-1926) about Abkhasians and Ossetians
განათლება და კულტურა
E d u c a t i o n a n d C u l t u r e
იგორ კვესელავა…………………………………………………………………………326
მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემის თეორიული და
პრაქტიკული ასპექტები და საქართველო
Igor Kveselava
The Theoretical and Practical Aspects of World Educational System and
Georgia
ზვიად ტყეშელაშვილი ……………………………………………………………….338
ხელოვნებისა და მეცნიერების, როგორც კულტურული
ქმედების პრობლემა
Zviad Tkeshelashvili
The Problem of Art and Science as Cultural Action
კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია
C r i t i c i s m a n d B i b l i o g r a p h y
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….348
ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი
(ნინო მაისურაძე, „ქართული ტრადიციული მუსიკა და
ეროვნული ცნობიერება“)
Avtandil Songulashvili
The Significant Acquisition of the Georgian Historiography (Nino Maisuradze,
The Georgian Traditional Music and National Awareness)
მილოცვა
C o n g r a t u l a t i o n
პროფესორი ნიკო ჯავახიშვილი ლატვიის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს საპატიო სიგელით
დაჯილდოვდა…………………………………………………………………………..354
Professor Niko Javakhishvili was Awarded with the Honorary Diploma
of the Ministry of the Foreign Affairs of Latvia

Advertisements