krebulis kda

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XV – PDF

სარჩევი

რედაქტორისაგან …………………………………………………. 3

ხათუნა იოსელიანი

დემეტრე I-ის მეფედ კურთხევის შესახებ…………………. 6

Khatuna Ioseliani

About the Coronation of King Demetre I……………………. 12

სალომე ბახია-ოქრუაშვილი

სტუმარმასპინძლობის ტრადიციები

აფხაზ და ჩერქეზ ხალხებში……………………………………. 13

Salome Bakhia – Okruashvili

Traditions of Guest-and-host in Abkhaz

and Circassian peoples……………………………………………… 30

გიორგი მამარდაშვილი

აფხაზური ხალხური გადმოცემების,

თქმულებების და მითების გეოგრაფია……………………….. 31

Giorgi Mamardashvili

Geography of the Abkhazian

legends and Myths………………………………………………….. 50

ქეთევან ქუთათელაძე

ნაყოფიერების ქალღვთაების ერთი სახე

ქართულ და კავკასიურ ეპოსში………………………………… 52

Ketevan Kutateladze

One of the Fertile Goddess in Georgian

and Caucasian Epos…………………………………………………. 80

მედეა გოგოლაძე

ვახტანგ მეფის და მიქაელ მთავარეპისკოპოსის

კონფლიქტის მოტივები……………………………………………. 81

Medea Gogoladze

The Motives of the Conflict of King Vakhtang

and Archbishop Michael…………………………………………… 88

თინათინ ხიმშიაშვილი

ესპანეთის ბაღები – ალგამბრა გენერალიფი………………. 89

Tinatin Khimshiashvili

Gardens in Spain……………………………………………………… 96

ხათუნა თოდაძე

ქართულ-ბიზანტიური სამონასტრო

ცხოვრების პარალელები (XI ს.)……………………………… 97

Khatuna Todadze

Comparison of Georgian and Byzantine

Monastery Lives (11th

century)………………………………….. 107

ირმა კვაშილავა

“წმინდა გიორგი ილორისაო, გერისაო, ქურმუხისაო…

თავზარდამცემო მტრისაო!” (ილორის, გერის და

ქურმუხის წმ. გიორგის სალოცავების შესახებ)………… 108

Irma Kvashilava

“St. George of Ilori, of Geri, of Kurmukhi…

You, Who Terrify Enemy”……………………………………….. 126

დავით ჭითანავა

,,წამხარის‟‟ ღვთისმშობლის ხატი……………………….. 127

Davit Chitanava

Caption on the “Tsamkhari” icon of the Virgin Mary………. 134

ალექსანდრე თვარაძე

ვენდ გრაფ ფონ კალნაინის სამხედრო ტყვეობის

აღწერილობა – საბჭოთა საქართველოს

ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო……………………………… 135

Aleksandre Tvaradze

Wend Grafs von Kalnein Gefangenschaftsdarstellung

im Kaukasus – eine wichtige Quelle für die

Geschichte Sovjet-Georgiens…………………………………….. 159

ავთანდილ სონღულაშვილი

ექვთიმე თაყაიშვილისა და იროდიონ სონღულაშვილის

ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან……………………………. 160

Avtandil Songulashvili

From the Epistolary Inheritance of

Ekvtime Takaishvili and Orion Songulashvili…………….. 169

ირმა კვაშილავა

საქართველოში მცხოვრები ბერძნები

პოსტსაბჭოურ პერიოდში…………………………………………. 170

Irma Kvashilava

Greeks in Georgia in the Post-Soviet Period……………….. 203

ვახტანგ სონღულაშვილი

საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის

დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური

უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების

საქართველოში…………………………………………………………204

Vakhtang Songulashvili

The Attitude of the Georgian State and

the Church towards the Religious and Ethnical

Minorities in the XI-XII century……………………………….. 223

ხათუნა იოსელიანი

XII-XV საუკუნეების სვანეთის

ისტორიული-გეოგრაფიის საკითხები…………………………. 225

Khatuna Ioseliani

The Historic Geography of the 13th

-15th Centuries Svaneti…………………………………………………….. 234

ზურაბ სულაბერიძე

შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის

სასკოლო და საუნივერსიტეტო განათლების

ისტორიიდან……………………………………………………………. 235

Zurab Sulaberidze

From the History of Educational Systems

in West European Primary Schools and

Universities…………………………………………………………….. 253

იგორ კეკელია

,,სააფაციოს“ ლოკალიზაციისათვის…………………………… 254

Igor Kekelia

For the Localization of ,,Saapatsio~………………………….. 261 313

პოლემიკა

ეკა ავალიანი

ჩემიPპასუხი ბ-ნ ჯემალ შარაშენიძის რეცენზიაზე:

“რამდენიმე არასასიამოვნო სიტყვა ეკა ავალიანის

წიგნზე: ძველი მახლობელი აღმოსავლეთის

ისტორია: განვითარების ტრაექტორიები

ძვ.წ. III ათასწლეულიდან III საუკუნემდე”,

თბ. 2012………………………………………………………………………………… 263

რეცენზია

ალექსანდრე თვარაძე

ებსტორფის მსოფლიო რუკა, კომენტირებული

გამოცემა, გამომც. ჰარტმუტ კუგლერი, ტ. 1-2,

ბერლინი: აკადემი-ფერლაგ, 2007……………………………. 300

Aleksandre Tvaradze

Die Ebstorfer Weltkarte, Kommentierte Neuausgabe

in zwei Bänden, hrsg. v. Hartmut Kugler, Unter

Mitarbeit von Sonja Glauch und Antje Willing,

Digitale Bildbearbeitung: Thomas Zapf, Bd. 1:

Atlas, Bd. 2: Untersuchungen und Kommentar,

Berlin: Akademie-Verlag, 2007………………………………… 300

გამოხმაურება

ნინო მაისურაძე

“ქართული მატერიალური კულტურის

ეთნოგრაფიული ლექსიკონი” (თბილისი, 2011)………… 302

Nino Maisuradze

“Ethnographical Dictionary of the Georgian

Material Culture”…………………………………………………….. 308

Advertisements