ნაწილი პირველი  გვ. 1–141

ნაწილი  მეორე  გვ. 142–217

ნაწილი მესამე გვ.  218–238

ნაწილი მეოთხე გვ.  239–313

ნაწილი მეხუთე გვ.  314–320

ნაწილი მეექვსე გვ.  321–463

ს ა რ ჩ ე ვ ი 

წინათქმა…………………………………………………………………………………………………….. 9

პლატონ იოსელიანი _ 200 

ცაცა ჩხარტიშვილი
პლატონ იოსელიანი _ ცხოვრება და მოღვაწეობა……………………………………………………..10
ლელა სარალიძე
პლატონ იოსელიანისა და მარი ბროსეს სამეცნიერო
თანამშრომლობის ისტორიიდან…………………………………………………………………………..16
დოდო ჭუმბურიძე 
პლატონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის შესახებ…………………………………………………………24
მზია ტყავაშვილი 
პლატონ იოსელიანი ქართლ-კახეთის სამეფო კარზე ტახტის
მემკვიდრესთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებების შესახებ………………………………………..29

ძველი ისტორია 

ნანა ბახსოლიანი 
ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ინტერპრეტაციისათვის………………………………… 39
ეკა ავალიანი 
ურარტუს ტრანსკავკასიური სამხედრო კოლონიზაციის საკითხისათვის……………………………44
გიორგი ქავთარაძე 
მცხეთის უძველესი ადგილმდებარეობისა და სახელწოდების საკითხისათვის…………………..49

შუა საუკუნეების ისტორია

დავით მერკვილაძე
მითი და ისტორია ხალხურ თქმულებაში დავით გარეჯელის შესახებ………………………………61
ლადო მირიანაშვილი
კიდევ ერთხელ საეკლესიო მშენებლობის დასაწყისის შესახებ დავითგარეჯში…………………..71
ელდარ მამისთვალიშვილი
საქართველო-რომის ეკლესიების ურთიერთობა დიდ განხეთქილებამდე (1054 წ.)…………….. 83
Vazha Kiknadze 
Anonymous Georgian Historian of the 14 th c. about Mongols and Their History…………… 90
ციალა ღვაბერიძე 
ვახტანგ III-ის გამეფების თარიღისათვის……………………………………………………………….95
გონელი არახამია
სისხლის დაურვების საკითხისათვის XIV-XVIII სს. საქართველოში……………………………… 100
თამაზ გოგოლაძე 
კიდევ ერთხელ ნოდარ ციციშვილის გამოსვლისა და ქართლის ფეოდალთა შეთქმულებების შესახებ…..108
თემო ჯოჯუა 
აფხაზეთის კათოლიკოსი ილარიონი (1657-1658, 1669/1672-1673 წწ.)…………………………142

წყაროთმცოდნეობა 

თემო ჯოჯუა
ქუთათელი მთავარეპისკოპოსის ანტონ II საღირისძის (1183/1184 _ 1190-იანი წწ.)
დაკვეთით გადაწერილი ოთხთავი (H-325) (ანდერძების პუბლიკაცია,
კოდიკოლოგიურ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი)……………………………………………………218
ვლადიმერ კეკელია 
ქართველები უფლის საფლავზე სამი იერუსალიმური ხელნაწერის
კოლოფონების მიხედვით (XIV საუკუნე)………………………………………………………………239
ნიკოლოზ ჟღენტი 
კიდევ ერთხელ მთის წმ. გიორგის მონასტრისადმი გაცემულ 1465-1467 წლების
საბუთში მოხსენიებული სამოხელეო წოდების “მებართლომე”-ს შესახებ……………………….244
დალი ჩიტუნაშვილი 
ახალი მასალა ქართულ-სომხური ურთიერთობისათვის
(ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში დაცული კიდევ ერთი დოკუმენტი)………………………….261

ფილოლოგია 

ლელა შათირიშვილი, თეა ქართველიშვილი
პოლემიკური თხზულება “ხსენებაი სიტყვის-გებისაი და სასჯელისაი შჯულისათვის
ქრისტიანეთაისა და სარკინოზთა” (ფილოლოგიურ-ისტორიული კვლევა)…………………………… 266
თეა ქართველიშვილი 
ანტიმაჰმადიანური პოლემიკური თხზულება “ჰამბავი მაჰხმადისი თარგმანსა შინა
ფსალმუნთასა მოყუანილი და წიგნსთაგან მახმადიანთაგან გამოღებულნი და
ნათესაობა მათი გალობა ფსალმუნი ასაფისი პბ” (ტექსტის პუბლიკაცია)………………289

ხელოვნების ისტორია 
ეკატერინე გედევანიშვილი 
უდაბნოს მონასტრის სატრაპეზოს საწინამძღვრო ნიშის მოხატულობისათვის…………………….314
ახალი და უახლესი ისტორია

მზია ტყავაშვილი 
რუსეთის იმპერიის მიგრაციული პოლიტიკა ჩრდილო-აღმოსავლეთ
კავკასიაში XIX საუკუნის 50-იან წლებში……………………………………………………………… 321
ნატო სონღულაშვილი
ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი
და მეთოდოლოგიური პრობლემები XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის
მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე……………………………………………………………….328
ირინა არაბიძე 
საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობის დელეგაციის მოღვაწეობა
პეტროგრადში (1917 წლის ივნისი-აგვისტო) (დელეგაციის მოხსენების მიხედვით)…………..332
შოთა ვადაჭკორია 
შიდა ქართლის მთის ოსების ტერიტორიული მოწყობის საკითხი
და ქართული პოლიტიკური აზრი 1918-1920 წლებში………………………………………………344
ოთარ გოგოლიშვილი
ბოლშევიკური ხელისუფლების პირველი წლები აჭარაში
(“შავი” და “წითელი” მეჯლისი)…………………………………………………………………………372
ლელა სარალიძე 
რუსეთ-საფრანგეთის 1932 წლის თავდაუსხმელობის პაქტი და ქართული ემიგრაცია………380
Nugzar Papuashvili 
Die Neuordnung des Kalenders und die orthodoxe Kirche in Georgien
(Die zweite korrigierte und ergänzte Auflage)……………………………………………………386
Danko Taboroši
Transplant from the Caucasus: Historical Overview and
the Current Status of Circassians in the Balkans………………………………………………. 404

 ეთნოლოგია

გიორგი გოცირიძე 
სვანთა დასახლებები ქვემო ქართლში (გარდაბნისა და მარნეულის რაიონები)………………. 408
სალომე ბახია-ოქრუაშვილი 
აფხაზური რწმენა-წარმოდგენები ეთნიკური ისტორიის კონტექსტში……………………………415
ნუგზარ მგელაძე 
დემონთა სამყარო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მითორელიგიაში
(1. ლომპაპი და კუდიანები)……………………………………………………………………………423
ელენე გოგიაშვილი
გველეშაპი და მისი ილუსტრაციები წმ. იოანე სინელის “კლემაქსის”
XII საუკუნის გარეჯულ ხელნაწერში……………………………………………………………….436
ეთერ ინწკირველი 
ბოროტი სულის დატყვევების მოტივი ხალხურ ტრადიციაში…………………………………..444

თარგმანი

ჰაინრიხ კარლ ფირცი 
ანალიტიკური ფსიქოლოგია და საზოგადოება: დაკარგული
სიმბოლო, ანუ ძიებანი მასის ფსიქოზის შესახებ
(ინგლისურიდან თარგმნა და ბოლოთქმა დაურთო ნინო ღამბაშიძემ)……………………….450

რეცენზია 

იზა ჩანტლაძე, ნუგზარ მგელაძე 
საყურადღებო გამოკვლევა (რეცენზია ეთერ ბერიძის წიგნზე _
“ნიგალი”: ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ-ტოპონიმიკური ასპექტები)…….459

____________________________________________________________________

C O N T E N T S
Foreword of the Chief Editor………………………………………………………. 9
PLATON IOSELIANI – 200
Tsatsa Chkhartishvili
Platon Ioseliani – The Life and Activity…………………………………………..10
Lela Saralidze
From the History of the Cooperation of Platon Ioseliani and Marie Brosset….6
Dodo Chumburidze
Platon Ioseliani About Giorgi Saakaadze……………………………………………… 24
Mzia TkavashvilI
Platon Ioseliani About the Customs Connected with the Heir of the Kartl-Khakheti Thrown… 29
ANCIENT HISTORY
Nana Bakhsoliani
On Interpretation of One Plot of the Carchemish Orthostat……………………39
Eka Avaliani
For the Issue of Urartu Military Colonization of the Transcaucasia………..44
Giorgi L. Kavtaradze
About the Ancient Location of Mc’xet’a and Its Name………………….. 49
MEDIEVAL HISTORY
David Merkviladze
Myth and History in the Folk Story About Davit Garejeli…………………. 61
Lado Mirianashvili
Once Again About the Onset of Church Construction Activity in Davit-Gareji Wilderness……71
Eldar Mamistvalishvili
Relations between the churches of Georgia and Rome before the great division (in 1054)…. 83
Vazha Kiknadze
Anonymous Georgian Historian of the 14th
c. about Mongols and Their History…………………………………………. 90
Tsiala Gvaberidze
Concerning the Date of Vakhtang III`s Reign……………………………. 95
Goneli Arakhamia
On Weregild Problem in Georgia in 14th-18th centuries….. 100
Tamaz Gogoladze
Once again about Nodar Tsitsishvili’s Revolt and Conspiracy of the Feudal Lords of Qartli….108
Temo Jojua
Illarion, the Catholicos of Apkhazeti (1657-1658, 1669/1672-1673)…………………….. 142
SOURCE STUDIES
Temo Jojua
Tetraevangelion (H-325) Commissioned by Anton Saghirisdze, archbishop of quatisi
(1183/1184-1190s) (publication of “testaments”, codicological and source study analysis)………. 218
Vladimer Kekelia
Georgians in the holy land according to the colophons of the three Jerusalem manuscripts (14th c.)…239
Nikoloz Zhgenti
Once Again About the Position „Mebartlome“ Mentioned in 1465-1467 Years
Deed Granted to „Mtis“ Saint George Monastery………………………………………………… 244
Dali Chitunashvili
New material on the Georgian-Armenian interrelationship
(Another Document Kept in Ivane Javakhishvili`s Private Archive )…………………… 261
PHILOLOGY
Lela Shatirishvili, Tea Kartvelishvili
Polemic Work “On Discussion and Judgement about Christians and Saracens”
(Historical-Philological Analysis)…………………………………………………………………..266
Tea Kartvelishvili
Anti-Moslem Polemic Composition “Story of Mohammed in the Translation of the Psalm,
Taken from the Mohammed’s Books, and Relation Thereof Canticle Psalm of Asaf PB”
(Publication of the Text)………………………………………………………………………. 289
ART HISTORY
Ekaterine Gedevanishvili
The painting of the Abbot’s niche in the refectory of the Davit Gareji Udabno monastery…………. 314
MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY
Mzia Tkavashvili
The Migration Policy of Russia in the Caucasus in the 1950es……………………………………. 321
Nato Songulashvili
The problems of methodological and of source the analizisis of the history Georgian identity
the example of memoirs in first and second decades of 20th century…..328
Irina Arabidze
The Activity of the Delegation of Georgian Church Provisional
Administration in Petrograd (Jun-August, 1917)………………………………………………….332
Shota Vadachkoria
Territorial Arraignment Issue of Shida Kartli Mountainous Ossetians
and Georgian Political Thinking in 1918-1920………………………………………………….. 344
Otar Gogolishvili
The First Years of the Bolshevik Power in Ajar (`Black~ and `Red~ Medjlises)………..372
Lela Saralidze
The Franco-Soviet Non-Aggression Pact (1932) and Georgian Emigration…………….380
Nugzar Papuashvili
Die Neuordnung des Kalenders und die orthodoxe Kirche in Georgien
(Die zweite korrigierte und ergänzte Auflage)…………………………………………… 386
Danko Taboroši
Transplant from the Caucasus: Historical Overview and
the Current Status of Circassians in the Balkans……………………………………. 4048
ETHNOLOGY
Giorgi Gotsiridze
Settlement of the Svans in Kvemo Kartli……………………………………………. 408
Salome Bakhia-Oqruashvili
Beliefes of the Abkhazians in the Context of Ethnic History………………….. 415
Nugzar Mgeladze
The World of Demons in the Mythology of South-Western Georgia (1. Lompapi and kudiani)…. 423
Elene Gogiashvili
The Dragon and its Illustrations in the Saint John Climacus’ Manuscript
of the 12th Century from Gareji………………………………………………….. 436
Eter Intskirveli
Motif of Taking Captive of the Evil Soul in Folk Tradition………………444
TRANSLATION
Heinrich Karl Faierz
Analytical psychology and society: The lost symbol, or an inquiry in to the nature of mass psychosis
(Translation and afterword by Nino Gambashidze)…………………………………………………………………….. 450
REVIEW
Iza Chantladze, Nugzar Mgeladze
Research of Special Interest (Review on Eter Beridze’s Book
“Nigali: Historical-Ethnographic and Linguistic-Toponymyc Aspects”)……………………..459

Advertisements