ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი XIII

სარჩევი

ხათუნა იოსელიანი

გიორგი მამარდაშვილი

ტრადიციული კულტურის და

მენტალობის როლი

აფხაზეთის ტერიტორიაზე

არსებული კონფლიქტის მოგვარებაში………………..3

Khatuna Ioseliani

Giorgi Mamardashvili

The Role of Traditional Culture and Mentality in Settlement

of Cinflicts on the Abkhasian territory……………………………………..19

მედეა გოგოლაძე

პლატონ იოსელიანის მოსაზრება

ტოპონიმ “სარკინეთის” შესახებ………………………………………………..36

Medea Gogoladze

Platon Ioseliani’s

Conjecture About the Toponym of Sarkineti/Sarkine………………………43

მზია ტყავაშვილი

XIX საუკუნის დასაწყისის რუსული

ოფიციალური დოკუმენტები

ბათუმის ეკონომიკური და პოლიტიკური

მნიშვნელობის შესახებ……………………………………………….44

MziaTkavashvili

Russian Official Documents of the Beginning

of the XIX Century:

Economic and Political Significance

of Batumi City………………………………………………………56

ირმა კვაშილავა

“ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილსა”

(სოფელ ზემო ნიქოზის წარსულიდან) ………………………….57

Irma Kvashilava

“Search the Death for Christ”

(From the History of the Village Zemo Nikozi)…………………….85

პაპუნა გაბისონია

ბათუმის საკითხი XV საუკუნის

რამდენიმე ახლად აღმოჩენილი

იტალიური დოკუმენტის მიხედვით……………………………………..86

Papuna Gabisonia

The Question of Batumi With Support of Several

Italian Documents in XV Century……………………………………..96

ხათუნა იოსელიანი

ირმა კვაშილავა

გიორგი XII – საქართველოს უკანასკნელი

მეფის პორტრეტისათვის (პლატონ იოსელიანის

“ცხოვრება გიორგი მეცამეტის” მიხედვით)……………………97

Khatuna Ioseliani

Irma Kvashilava

For the Portrait of the Last King

of Georgia – Giorgi XII

(According to “The Life of Giorgi XIII”

by Platon Ioseliani)…………………………………………….115

დავით მერკვილაძე

საქართველოს პოლიტიკური ქცევის მოდელი და

საქართველოს ისტორიის დამახინჯების

მორიგი რუსული მცდელობა – გამოხმაურება ა. ეპიფანცევის ინტერნეტპუბლიკაციაზე:

“იყო თუ არა საქართველო რუსეთის მოკავშირე?

ქართული სახელმწიფოს გადარჩენის პოლიტიკური მოდელი”…………………………….116

ხათუნა თოდაძე

დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმის

მონასტრისადმი და XI საუკუნის

ორი ანდერძი ბიზანტიური

სამონასტრო ცხოვრებიდან……………………………………….154

Khatuna Todadze

The Will of David the Builder to

Shiomgvime Monasteri and Two

Wills from Monastic Life of Buzantine……………………………160

გია კვაშილავა

A ხაზოვანისა და მისი მონათესავე

დამწერლობებით შესრულებული

წარწერების ამოკითხვა

პროტო-ქართველურ-კოლხურ ენაზე………………………………..161

Gia Kvashilava

DECIPHERMENT OF THE INSCRIPTIONS OF LINEAR A

AND ITS RELATED SCRIPTS IN

THE PROTO-KARTVELIAN- COLCHIAN LANGUAGE…………………….227

ზურაბ სულაბერიძე

იმერეთის სამეფოსა და აფხაზეთის

სამთავროს პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიიდან XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში………311

Zurab Sulaberidze

History of the Relationship Bbetween the Imereti

Kingdomwith the Abkhazian Princedom

in the Second Half of the XVIII Century………………………..331

ნატო სონღულაშვილი

მოსწავლეთა ეროვნული შემადგენლობა

საქართველოს სკოლებში

(1918-1919 წლები)……………………………………………….332

Nato Songulashvili

National composition of

Georgian schools in 1918-1919………………………………….340

გიორგი გრძელიძე

თბილისისა და მისი მიდამოების

ზოო ტოპონიმიკა…………………………………………………….341

შალვა გლოველ

“აფხაზთა სამეფოს” შესახებ………………………………………….345სარჩევი

Advertisements