ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი და
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2009 წლის 14-16 მაისი
ვერა ბარდაველიძის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია
სხდომები ჩატარდა ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში


14 მაისი
(თბილისი)
I პლენარული სხდომა – თავმჯდომარე ქეთევან ხუციშვილი
რეგლამენტი: მომხსენებელთათვის 15 წთ, დისკუსიისათვის 30 წთ.
სხდომის გახსნა
შესავალი სიტყვა – ქ. ხუციშვილი
ვერა ბარდაველიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა – ნ. მინდაძე, მ. დანილიდი
1. ნ. აბაკელია – ვერა ბარდაველიძე რიტუალების მკვლევარი
2. ი. ფიფია – ვერა ბარდაველიძის ნაშრომის წერის მეთოდიკა
3. გ. გოცირიძე – ქართული საწესო სუფრის გენეზისის საკითხები ვერა
ბარდაველიძის
შრომებში
4. ნ. ჩელებაძე – აჭარის საოჯახო ყოფის საკითხები ვერა ბარდაველიძის
საველე
ჩანაწერებში (1933 წლის აჭარის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)
5. თ. ხალვაში – კოლექტიური მეხსიერების გამოძახილი ვერა ბარდაველიძის
“ივრის
ფშაველებში”
I სესია:
სხდომის თავმჯდომარე – ნინო მინდაძე
1. თ. ღუდუშაური – საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ მთიელთა რელიგიურ
წარმოდგენებში (ქართულ-გერმანული მასალის შედარებითი ანალიზი)
2. თ. ჭუმბაძე – ბარბარობის ტრადიცია საქართველოში
3. თ. ლომთათიძე – წელიგიური დანაშრევები კარდაკარ ცამოვლის რიტუალებში
(აჭარის
მაგალითზე)
4. ქ. ალავერდაშვილი – საწესო ფერხულების შესწავლისათვის
5. ქ. სიხარულიძე – ადამიანი, როგორც პერსონაჟი საგაზაფხულო რიტუალებში
(კავკასიური მასალის მიხედვით)
6. ს. შანიძე – დაღესტნური “გაზაფხულის დადგომის დღესასწაული”
საქართველოში
II სესია:
სხდომის თავმჯდომარე – ნინო ღამბაშიძე
1. ი. კვაშილავა – წმინდა გიორგი (ვასთირჯი) ოსურ ხალხურ
ზეპირსიტყვიერებაში
2. ხ. მამისიმედიშვილი – საკულტო ტექსტების კლასიფიკაცია
3. ტ. მახაური – წარმართული დანაშრევები აღმოსავლეთ საქართველოს
მთიანეთის
საკულტი ტექსტებში
4. ზ. კიკნაძე – ჯვარ-ხატთა სადიდებლების ქრისტიანული სუბსტრატი
5. თ. წერეთელი – მითოლოგიური გადმოცემების გავრცელების საკითხისათვის
ჩრდილოეთ უდმურტიაში
6. თ. ქურდოვანიძე – მზეთუნახავის ხატვის ზღაპრისეული ტრადიციის
ათვისება-
გამრავალფეროვნება “ვეფხისტყაოსანში”
15 მაისი (თბილისი)
III სესია:
სხდომის თავმჯდომარე: გიორგი გოცირიძე
1. ხ. იოსელიანი – მიცვალებულის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ერთი
რიტუალის
შესახებ სვანეთში
2. თ. ხუციშვილი – მიცვალებულის კულტი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში
და
მასთან დაკავშირებული რიტუალი (ხევსურეთი)
3. ა. ბენიძე – დიდი დედის კულტი საქართველოში
4. პ. რურუა – ღირებულებები და აღზრდის ტრადიციული სისტემა (სამხრეთ-
დასავლეთ
საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მაგალითზე)
5. გ. მეურმიშვილი – მონადირის სახე სვანურ და ხევსურულ ყოფაში
6. ლ. ხრიკული – ჯვარ-ხატის ფენომენი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში
ვერა
ბარდაველიძის შრომების მიხედვით
IV სესია:
სხდომის თავმჯდომარე: როზეტა გუჯეჯიანი
1. ე. ვარდოშვილი – მთიელთა ყოფისა და ზნე-ჩვეულებების ასახვისათვის
ალექსანდრე
ყაზბეგის თხზულებებში
2. მ. ბაკურიძე – “მინდ-მოყვარეობა” და “კვეთილიანობა” თუშურ საქორწილო
პოეზიაში
3. ო. ონიანი – კულტურული გმირის პრობლემა ქართულ ფოლკლორში (სვანური
მასალების მიხედვით)
4. ნ. პოპიაშვილი – ღმერთმებრძოლეობა ქართულ და ოსურ ფოლკლორში
5. ნ. ბეპიევა – დაკრძალვის რიტუალი ისურ ფოლკლორში
6. ხ. ხატიაშვილი – ქართული და ოსური ანდაზების საერთო მოტივები
V სესია:
სხდომის თავმჯდომარე: თინათინ ღუდუშაური
1. ნ. ფიფია – დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე წელთაღრიცხვების
მიჯნაზე
მოსახლე ზოგიერთი ტომის ეთნიკური კუთვნილების საკითხისათვის
2. თ. ფუტკარაძე – არაქართული წარმომავლობის ანთროპონიმები თურქეთის
საქართველოში
3. ნ. ჩირგაძე – ჯანმრთელობის დაცვის ხალხური ტრადიციები კახეთში
4. ლ. ნებიერიძე – “შეშინებულის” მკურნალობასთან დაკავშირებული წეს-
ჩვეულებები
იმერეთში
5. მ. ბურდული – თვალის დაავადებათა მკურნალობის ტრადიციები დასავლეთ
საქართველოს მთიანეთში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)
6. ლ. ბულაშვილი – სოფელ სნოს სალოცავები
VI სესია:
სხდომის თავმჯდომარე: ნინო აბაკელია
1. თ. ქამუშაძე – მარსელ მოსი საჩუქრის შესახებ
2. ე. გოგიაშვილი – ფოლკლორი და სტრუქტურალიზმი
3. პ. კაციტაძე – ეთნიკური იდენტურობის საკითხი ქართულ ეთნოლოგიაში
4. ე. დიასამიძე –
5. კ. იანტბელიძე – ფოტოკამერა ვიზუალურ ანთროპოლოგიაში
6. მ. მიქელაძე – ფრანგი სოფიოლოგები ტოტემიზმის შესახებ
7. ნ. ტურაბელიძე – მეიერ შაპირო ხელოვნების სტილის მკვლევარი
16 მაისი
(თელავი)
II პლენარული სხდომა – თავმჯდომარე როლანდ თოფჩიშვილი
1. ნ. მინდაძე – პიროვნების შინაგანი კონფლიქტი და რჩეულობის ტრადიციული
ინსტიტუტი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში
2. ნ. ღამბაშიძე – რატომ არის კვირია კარავიანი
3. რ. გუჯეჯიანი, რ. ჩამგელიანი, დ. ცინცაძე, გ. ჭეიშვილი – “კვირია”
სვანეთის
ტრადიციულ ყოფაში
4. ვ. კლაუსი –
5. რ. თოფჩიშვილი –
6. ქ. ხუციშვილი –

Advertisements