საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX

 კრებულში გამოქვეყნებულია ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის
განყოფილების მიერ ორგანიზებულ ინსტიტუტთაშორის სემინარზე 2006-2008
წლებში წაკითხული მოხსენებები. სტატიები შეეხება შუა საუკუნეების
საქართველოს კულტურული და პოლიტიკური ისტორიის, წყაროთმცოდნეობის,
ისტორიოგრაფიის პრობლემებს.
რედაქტორი – მარიამ ჩხარტიშვილი
სარედაქციო კოლეგია:თამაზ ბერაძე, ივან ბილიარსკი, ვახტანგ გოილაძე, ვაჟა
კიკნაძე, ქეთევან მანია.

               შ ი ნ ა ა რ ს ი
წერილები:
მიხეილ ბახტაძე – IX-XI სს საქართველოს ფეოდალური საგვარეულოების
ისტორიიდან: მირიან ბაჰლაუნდის შთამომავლები.
თამაზ ბერაძე – სვანეთი უძველესი დროიდან VI ს-ის ჩათვლით.
დევი ბერძენიშვილი – შუა საუკუნეების საქართველოს საზღვრები და მათთან
დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა.
პაპუნა გაბისონია – წალენჯიხის მონასტრის ისტორიიდან.
ვახტანგ გოილაძე – “ქართლის ცხოვრების” ერთი ჩანართის ცნობათა
რეალურობისათვის.
ლერი თავაძე – გიორგი VII გარდაცვალების მიზეზის შესახებ.
მალხაზ თორია – დროის აღქმისა და საისტორიო მწერლობის ჯანრების
ურთიერთმიმართების პრობლემა შუა საუკუნეებში (პარალელები ქართულ და
დანარჩენ ქრისტიანულ სამყაროს შორის).
ვაჟა კიკნაძე – რუსუდან დედოფლის ოთხთავი პეტერბურგიდან.
ქეთევან მანია – ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლების წყაროთმცოდნეობითი
შესწავლის ისტორიიდან (XX ს-ის 60-იანი წლებიდან დღემდე).
დავით მერკვილაძე – ზედაზნის მონასტრის დაარსების ისტორიის და მისი
სახელწოდების შესახებ.
გულიკო მჭედლიძე – ქვემო ქართლის მონასტრების ისტორიიდან (წუღრუღაშენი).
ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილი – ანძიანძორის ლოკალიზაცია და მისი მნიშვნელობა
ქართლის სამეფოს ისტორიისათვის.
ლელა პატარიძე – მეფობის იდეა “ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებაში”
გიორგი ჟუჟუნაშვილი – მონღოლების დროინდელი საქართველოს ისტორიიდან.
ჯაბა სამუშია – სვეტის ციხის ლოკალიზაციისათვის.
მარიამ ჩხარტიშვილი – ქართული ერთობა რელიგიური მოქცევის ეპოქაში
(ჰიეროტოპიული პროექტი “მცხეთა – ახალი იერუსალიმი”).
თემო ჯოჯუა – მანდატურთუხუცეს ხაჟიგ დადიანის მინაწერ საბუთი (XII ს-ის
II ნახ. – XIV ს) ქურაშის I ოთხტავის (X-XI სს) დაკარგულად მიჩნეული
ფრაგმენტიდან  (H-1886).

წყაროთა პუბლიკაცია:
გიორგი ანჩაბაძე, ნოდარ შენგელია – XVIII საუკუნის ორი ოსმალური
დოკუმენტი სოხუმის ციხის შესახებ.
ალექსანდრე თვარაძე – იბერები გიიომ ტიროსელის ქრონიკაში.
მაია შაორშაძე – წმ. იოანე მანგლელის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგიერთი
ადგილის დაზუსტებისათვის.