პუბლიკაცია განხორციელდა სსიპ – ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებების ფონდში მოპოვებული გრანტის ფარგლებში.
რედაქტორები: პროფ. ნოდარ ლომოური და პროფ, ვალერი სილოგავა.

Advertisements