ეთნოისტორიული ეტიუდების პირველ წიგნში შეტანილია ავტორის მიერ სხვადასხვა სამეცნიერო კრებულებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც საქართველოს ეთნოისტორიას, ეთნიკურ ისტორიას, ეთნოკონფესიურ ვითარებას, ქართულ გვარსახელებსა და სხვა პრობლემებს ეხება. ამ საკითხებზე ავტორს რამდენიმე წიგნი აქვს გამოქვეყნებულიწინამდებარე ეტიუდები აღნიშნულ მონოგრაფიებში ასახული არაა.

   ისტორიული ეტიუდები წიგნი I

Advertisements