წერილობითი წყაროების, ეთნოგრაფიული, ტოპონიმიკური, ონომასტიკური მასალებისა და სპეციალური ლიტერატურის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე კრებულში მონაწილე ავტორთა მიერ გამოკვლეულია ისტორიისა და ეთნოლოგიის უმნიშვნელოვანესი საკითხები.           

 რედაქტორი ვალერიან ითონიშვილი  

შინაარსი
ვახტანგ ითონიშვილი – კავკასიის ხალხთა ეთნონიმიკიდან
ვალერიან ითონიშვილი – სახლისშვილობა და სხვისშვილობა
ხათუნა იოსელიანი – სამხედრო ორგანიზაცია სვანეთში ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით
ნინო ღამბაშიძე – კლდის, ქვისა და წყლის სიმბოლიკა წმ. დავით გარეჯელის ცხოვრების მიხედვით
ვალერი ვაშაკიძე – ძველი ქართული წარმართული ღვთაებები და სამეფო ხელისუფლების ლეგიტიმურობის პრობლემა ერთიანი ქართლის (იბერიის) სახელმწიფოს ჩამოყალიბების თავდაპირველ ეტაპზე
ვაჟა ჩოჩია – გერმანიის დიპლომატია და ორთა კავშირის შექმნა 1879 წელს
დავით ჭითანავა – რელიგიური რწმენის წარმოშობის სათავეებთან (საკითხის დასმის მიზნით)
დავით ჭითანავა – სოციალური ორგანიზაციის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ფაქტორის შესახებ არქაულ საზოგადოებაში (საკითხის დასმის მიზნით)
თეა ქამუშაძე – დმანისის რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)
ირმა კვაშილავა – თანამედროვე აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება (პრესის მასალების მიხედვით)
რუსუდან იოსელიანი – თავდაცვითი ნაგებობების ზოგიერთი სახეობის შესახებ სვანეთში
პირიმზე რურუა – ოჯახი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის სამეგრელოში (1847 და 1886 წლების მოსახლეობის აღწერის მასალების მიხედვით)
გია კვაშილავა – ფესტოსის დისკო – კოლხური ოქროდამწერლობა
პაპუნა გაბისონია – სქურის ისტორიული ძეგლები
კახაბერ ფიფია – სებასტოპოლისში სარმატთა ლაშქრობის ისტორიისათვის
კახაბერ ფიფია – აფსილებისა და აბაზგების “სამეფოები” რომის პოლიტიკურ სისტემაში ახ. წ. II ს. (ე. წ. “აფხაზური სახელმწიფოებრიობის” საკითხისათვის)
ქეთევან ქუთათელაძე – სამშვილდის საერისთავოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობისა და პოლიტიკურ-ეთნიკური კუთვნილების საკითხი შუა სს-ის ქართულ და სომხურ წყაროებში (V-XII ს.ს.)
Advertisements