ბიბლიოგრაფიული საინფორმაციო-საძიებო სისტემა
ბიბლიოგრაფიულ საინფორმაციო-საძიებო სისტემაში ქვეყნდება მონაცემები ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში დაცულ ფონდსა და ინსტიტუტის თანამშრომელთა ნაშრომებზე

ბიბლიოგრაფიული საითის გამოყენება ხდება მისამართიდან:
http://www.bibsonomy.org/user/javakhishvili_institute

 

ბიბლიოგრაფიული ჩაწერა ხდება ფართოდ გავრცელებული, ამასთანავე – შედარებით მარტივი და იოლი ასათვისებელი სტანდარტით, რომელსაც ეწოდება BibTeX.

BibTeX სტანდარტის შესახებ იხილეთ:
http://www.bibtex.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ბიბლიოგრაფიულ ბაზად გამოიყენება ვებზე ორიენტირებული სისტემა, რომელიც შეიმუშავა და უსასყიდლოდ იძლევა გამოსაყენებლად Knowledge & Data Engineering GroupUniversity of Kassel, გერმანია.

ბიბლიოგრაფიია ძებნის მაგალითები:

Advertisements