ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები XIV-XV

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები XIV-XV  – PDF

THE PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE  OF HISTORY AND ETHNOLOGY  XIV-XV

 

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX 2008

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX 2008 – PDF

ნინო ღამბაშიძე ქეთევან ალავერდაშვილი: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

წიგნი გამოცემულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტით: “შეუსწავლელი საარქივო მასალები და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა (ეთნოლოგიური ძიებანი)”, გრანტი (FR/137/2)

 

ნინო ღამბაშიძე
ქეთევან ალავერდაშვილი 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა -PDF
(გუდამაყრის, ხევის, თუშეთის სალოცავები)
გამომცემლობა “მერიდიანი”
თბილისი, 2018


IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STAET UNIVERSITY
IVANE JAVAKHISHVILI INSTITUTE OF HISTORY
AND ETHNOLOGY

Publication of this book was made possible to The Shota Rustaveli National Science Foundation. Project “Unexplored Archive Materials and the Traditional Culture of the Eastern Georgia Highland (Ethnological studies)”. Grant (FR/137/2)

 

Nino Ghambashidze
Ketevan Alaverdashvili 

TRADITIONAL CULTURE OF THE EAST GEORGIA HIGHLAND -PDF
(SHRINES OF GUDAMAKARI, KHEVI, TUSHETI)
PUBLISHING HOUSE “MERIDIANI”
TBILISI, 2018

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVIII

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ეთნოლოგიის სასწავლოსამეცნიერო ინსტიტუტი

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVIII -PDF

ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტის

ალექსი რობაქიძის დაბადებიდან 110-ე წლისთავს

 

სარჩევი

რედაქტორისაგან……………….3
როლანდ თოფჩიშვილი
ალექსი რობაქიძე _ საქართველოში კავკასიის ეთნოლოგიის კვლევის საფუძველჩამყრელი ………6
ნანული აზიკური
ყველის წარმოება როგორც კულტურული მემკვიდრეობა (ცხვრის გუდის ყველი)…………………13

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(20)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(20) (PDF)

Studies in Modern and Contemporary History 1(20) (PDF)

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents

ეძღვნება ილია ჭავჭავაძი დაბადებიდან 180 და გარდაცვალებიდან 110 წლისთავს

Dedicated to the 180th anniversary of Ilia Chavchavadze’s birts and the
110th anniversary of his death

ნიკო ჯავახიშვილი …………………………………………………………………….13
ილია ჭავჭავაძის საგვარეულოს ისტორიიდან
Niko Javakhishvili
From the History of Ilia Chavchavadze’s Patrimony

Read more…

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII

                        ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII – PDF

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………………………………… 5
ხათუნა იოსელიანი
“იესე ბარათაშვილის ცხოვრება-ანდერძი”, როგორც ეთნოგრაფიული წყარო (ნაწილი II)….. 7
Khatuna Ioseliani
“The Life and the Last Will of Iese Baratashvili” as the Ethnographical Source (Part II)…..18
ავთანდილ სონღულაშვილი

ეთნოკონფლიქტები XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში…….… 20
Avtandil Songulashvili Ethnic Conflicts in Georgia 80-s of the XX Century….. 34
გიორგი მამარდაშვილი
აფხაზეთში ტრადიციული რელიგიისა და მონოთეისტური რელიგიების ურთიერთობის
ასპექტები, მისი როლი თანამედროვეობაში……………….. 35
Giorgi Mamardashvili
Aspects of the Relationship Between Traditional and Monotheistic Religions in Abkhazia and its Role Today .. 59

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19) Studies in Modern and Contemporary History 2(19)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19)-PDF

Studies in Modern and Contemporary History 2(19)-PDF

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი …………….11

ბატონიშვილი ელენე ერეკლეს ასული ბაგრატიონი და მისი შთამომავლები

David Javakhishvili

The Princess Elene Bagrationi and Her Descendants

შოთა ვადაჭკორია……….21

ქართული ემიგრაცია და ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენის საკითხი 1956-1970 წლებში

Shota Vadachkoria

The Georgian Emigration and the Issue of the Restoration of the National Government (1956-1970)

Read more…