ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII

                        ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVIII – PDF

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………………………………… 5
ხათუნა იოსელიანი
“იესე ბარათაშვილის ცხოვრება-ანდერძი”, როგორც ეთნოგრაფიული წყარო (ნაწილი II)….. 7
Khatuna Ioseliani
“The Life and the Last Will of Iese Baratashvili” as the Ethnographical Source (Part II)…..18
ავთანდილ სონღულაშვილი

ეთნოკონფლიქტები XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში…….… 20
Avtandil Songulashvili Ethnic Conflicts in Georgia 80-s of the XX Century….. 34
გიორგი მამარდაშვილი
აფხაზეთში ტრადიციული რელიგიისა და მონოთეისტური რელიგიების ურთიერთობის
ასპექტები, მისი როლი თანამედროვეობაში……………….. 35
Giorgi Mamardashvili
Aspects of the Relationship Between Traditional and Monotheistic Religions in Abkhazia and its Role Today .. 59
მედეა გოგოლაძე
“მოქცევაი ქართლისაის” ერთი ადგილის სარგის კაკაბაძისეული ინტერპრეტაცია…………………………… 60
Medea Gogoladze
The Interpretation of One Passage of the “Conversion of Kartli” by Sargis Kakabadze……… 66
დავით ჭითანავა
პირსახელები და გვარსახელები “ჯგალის ციხის საკათალიკოსო გამოსავლის” ნუსხის მიხედვით (1616-1621 წწ.)……. 67
Davit Chitanava
Names and Surnames, According to the List of “Jgali Castle Catholicate Closing” (1616-1621 Years)………… 78
ირმა კვაშილავა
რა არს სახელი შენი? (ანთროპონიმიის რელიგიური ასპექტები)……………………………………………………. 80
Irma Kvashilava
What is thy Name? (Anthroponims Religious Aspects)……………………………………………. 90
მზია ტყავაშვილი
პოლიტიკური ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და საქართველო (XVIII საუკუნის ბოლო _ XIX საუკუნის დასაწყისი)….91
Mzia Tkavashvili
Political Situation in the Near East and Georgia (The End of the XVIIIth and the Beginning of the XIXth Century)…… 109
ნატო სონღულაშვილი
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში………………..… 110
Nato Songulashvili
The National-Liberation Movement in Georgia 80-s of the XX Centuty……………………………………………………. 136
მაკა ბულისკერია
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი და რუსეთის ევრაზიონისტული პოლიტიკის ისტორიიდან……….137
Maka Buliskeria
Russia-Georgia War in August 2008 and from the History of Russia`s Eurasian Policy…………………………… 146
ხათუნა იოსელიანი
ქართულ-სომხური ურთიერთობები თბილისის ერთი უბნის მაგალითზე (მეტრომშენის დასახლება)…………… 148
Khatuna Ioseliani
Georgian-Armenian Relations on the Example of One of the Districts of Tbilisi…………………………………. 155
ნანული აზიკური
მასალები თუშური დემონოლოგიიდან…………………………… 157

რეცენზია
Review
როინ მეტრეველი
რეცენზია ვახტანგ ითონიშვილის მონოგრაფიაზე “დვალები და დვალეთი”……………………… 187

გამოხმაურება
Response
ვლადიმერ ჭელიძე
საინტერესო მიგნებები ინტეგრირებულ კვლევა- ძიებათა კვალდაკვალ (“ქართლის ცხოვრება” და მისი ტოპონიმია)……..197

Advertisements

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19) Studies in Modern and Contemporary History 2(19)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19)-PDF

Studies in Modern and Contemporary History 2(19)-PDF

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი …………….11

ბატონიშვილი ელენე ერეკლეს ასული ბაგრატიონი და მისი შთამომავლები

David Javakhishvili

The Princess Elene Bagrationi and Her Descendants

შოთა ვადაჭკორია……….21

ქართული ემიგრაცია და ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენის საკითხი 1956-1970 წლებში

Shota Vadachkoria

The Georgian Emigration and the Issue of the Restoration of the National Government (1956-1970)

Read more…

შოთა ვადაჭკორია: საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და ოსმალეთის ექსპანსიური პოლიტიკა

შოთა ვადაჭკორია

საქართველოს პირველი

რესპუბლიკა და ოსმალეთის

ექსპანსიური პოლიტიკა – PDF

(1919 წლის იანვარი _ 1921 წლის მარტი)

შინაარსი

 

  1. ოსმალეთი და “სამხრეთ კავკასიის მუსლიმანური სახელმწიფოს” შექმნის საკითხი —3

2.რუსეთ – ოსმალეთის ალიანსი და დამოუკიდებელი საქართველო ———–64

  1. მითითებული წყაროები და ლიტერატურა ————– 101
  2. რეზიუმე (ინგლისურ ენაზე) ———————————-104
  3. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის რუკა ————107

 

შეიარაღებული აჯანყების სამხედრო გეგმის გაცემის დაზუსტებისათვის

shotaშეიარაღებული აჯანყების სამხედრო გეგმის გაცემის დაზუსტებისათვის – PDF

 

შოთა ვადაჭკორია

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ილიას ძე ვადაჭკორია დაიბადა 1951 წლის 20 ივნისს ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჭანჭათში. 1966 წელს დაამთავრა სოფ. ჭანჭათის არასრული, ხოლო 1968 წელს სოფ.

აკეთის საშუალო სკოლა. 1977 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ.ჯავახიხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1979 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებულ ხალხთა მეგობრიბის მუზეუმში. 2000_ 2006 წლებში მუშაობდა იმავე აკადემიასთან არსებულ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში წამყვანი მეცნიერ_ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ_ თანამშრომლია. წლების მანძილზე დედაქალაქის სხვადასახვა უმაღლეს სასწავლებლებში ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას. 1986 წელს დაიცვა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის, ხოლო, 2002 წელს ისტორიის

Read more…

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII

kek-xvii-kda-1კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII – PDF

ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის (1876-1940 წწ.)

დაბადებიდან 140-ე წლისთავს

 

სარჩევი

რედაქტორისაგან ————————- 3

როლანდ თოფჩიშვილი.

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ეთნოლოგია ———5

სალომე ბახიაოქრუაშვილი.

აფხაზთა სულიერი კულტურის საკითხები ————-32

როზეტა გუჯეჯიანი.

წმიდა პოლიევქტოს კარბელაშვილის

(1855-1936 წწ.) ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა (სვანეთი) —————–68

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18)

1-18-2016ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18) PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….11
ივანე ჯავახიშვილი და თბილისი სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
შემადგენლობა 1918-1921 წლებში
Avtandil Songulashvili
Ivane Javakhishvili and Tbilisi State University Composition of Professors in
1918-1921
ნიკო ჯავახიშვილი …………………………………………………………………….21
სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტში ივანე
ჯავახიშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან
Niko Javakhishvili
From the History of Ivane Javakhishvili’s Activity at Saint-Petersburg University
საქართველოს ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a
დავით ჯავახიშვილი ………………………………………………………………….36
სამეფო ტახტის მემკვიდრე უფლისწული — ვახტანგ
(„კარგი“) ბაგრატიონი
David Javakhishvili
The Prince Vakhtang (“Kargi”) Bagrationi – the Inheritor of the Royal Throne

Read more…

საქართველო ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობებში (1919, 1927, 1928)

ვაჟა კიკნაძე

თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

საქართველო ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობებში (1919, 1927, 1928) – PDF