ქართული წყაროტმცოდნეობა xxi-2019

ქართული წყაროტმცოდნეობა xxi-2019

ქართული წყაროთმცოდნეობა XIX/XX 2017/2018

ქართული წყაროთმცოდნეობა XIX/XX 2017/2018

Georgian Source-Studies XIX/XX 2017/2018

  შინაარსი
CONTENTS

რედაქტორებისაგან .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EDITORIAL
სტატიები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PAPERS
ქართლის (იბერიის) პირველ ქრისტიან მეფეთა დინასტიური პრობლემები
ამიანე მარცელინისა და ქართული წყაროების მიხედვით. . . . . .. . . . . . 15
გივი ბოლქვაძე
Dynastic Problems of the First Christian Kings of Kartli (Iberia)
according to Ammianus Marcellinus and Georgian Sources
Givi Bolkvadze
სამი ყრმისა და იონა წინასწარმეტყველის ბიბლიური პარადიგმები ჰიმნოგრაფიაში (ძლისპირებში) . 26
ლამზირა ბუბუტეიშვილი
Biblical Paradigms of Three Holy Children and Jonah the Prophet in Hymnography (Hirmoses)
Lamzira Bubuteishvili
დასავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის და
ეთნო-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები (I-V საუკუნეები) .. . . .  . . . . . 34
Read more…

 ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები – PDF


სარჩევი

წინათქმა————————3

სამურზაყანოს ანთროპონიმიიდან————8

გაძიძავების ჩვეულება სამურზაყანოში————–25

რელიგიური ვითარება და XIX-XX საუკუნეების ეკლესია-მონასტრები სამურზაყანოში—–44

ისტორიული სამურზაყანოს ძველი საცხოვრებელი ნაგებობანი——————–58

აფხაზთა ეთნოფსიქოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ისტორიული წყაროების მიხედვით—————-84

აფხაზეთის ეთნოდემოგრაფიული პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX ს-ის 60-90-იანი წწ.)——- 101

აფხაზური ისტორიოგრაფიის მითოლოგემა სამურზაყანოს შესახებ———————121

Read more…

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები XIV-XV

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები XIV-XV  – PDF

THE PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE  OF HISTORY AND ETHNOLOGY  XIV-XV

 

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX 2008

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX 2008 – PDF

ნინო ღამბაშიძე ქეთევან ალავერდაშვილი: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

წიგნი გამოცემულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტით: “შეუსწავლელი საარქივო მასალები და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა (ეთნოლოგიური ძიებანი)”, გრანტი (FR/137/2)

 

ნინო ღამბაშიძე
ქეთევან ალავერდაშვილი 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა -PDF
(გუდამაყრის, ხევის, თუშეთის სალოცავები)
გამომცემლობა “მერიდიანი”
თბილისი, 2018


IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STAET UNIVERSITY
IVANE JAVAKHISHVILI INSTITUTE OF HISTORY
AND ETHNOLOGY

Publication of this book was made possible to The Shota Rustaveli National Science Foundation. Project “Unexplored Archive Materials and the Traditional Culture of the Eastern Georgia Highland (Ethnological studies)”. Grant (FR/137/2)

 

Nino Ghambashidze
Ketevan Alaverdashvili 

TRADITIONAL CULTURE OF THE EAST GEORGIA HIGHLAND -PDF
(SHRINES OF GUDAMAKARI, KHEVI, TUSHETI)
PUBLISHING HOUSE “MERIDIANI”
TBILISI, 2018

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVIII

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ეთნოლოგიის სასწავლოსამეცნიერო ინსტიტუტი

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVIII -PDF

ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტის

ალექსი რობაქიძის დაბადებიდან 110-ე წლისთავს

 

სარჩევი

რედაქტორისაგან……………….3
როლანდ თოფჩიშვილი
ალექსი რობაქიძე _ საქართველოში კავკასიის ეთნოლოგიის კვლევის საფუძველჩამყრელი ………6
ნანული აზიკური
ყველის წარმოება როგორც კულტურული მემკვიდრეობა (ცხვრის გუდის ყველი)…………………13

Read more…