ბორდერიზაცია და ქართულ-ოსური ურთიერთობები ოკუპირებულ რეგიონში

ბორდერიზაცია და ქართულ-ოსური ურთიერთობები ოკუპირებულ რეგიონში-PDF

ქართული წყაროთმცოდნეობა – XXIII

ქართული წყაროთმცოდნეობა – XXIII – PDF

წმინდა გრიგოლ ფერაძის მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ეთნიკურ ჯგუფთა ინტეგრაცია ქვემო ქართლში(სომხები და აზერბაიჯანელები)

ეთნიკურ ჯგუფთა ინტეგრაცია ქვემო ქართლში
(სომხები და აზერბაიჯანელები)

თრუსო – ისტორიული და ეთნოკულტურული პრობლემები

თრუსო – ისტორიული და ეთნოკულტურული პრობლემები -PDF

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები2020 1(24) – PDF

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები – PDF

ქრონოსი

გამოვიდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ყოველწლიური, მრავალპროფილიანი, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ქრონოსი”, რომელიც აქვეყნებს ისტორიის, ეთნოლოგიის, ფიზიკური ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის დარგებში შესრულებულ ორიგინალურ ნაშრომებს, ეხება რა საქართველოსა და მასთან დაკავშირებულ სამყაროს, რაც ხელს შეუწყობს ქართველოლოგიის პრობლემატიკის და რეგიონის ისტორიის უკეთ გააზრებას. ჟურნალი განკუთვნილია სპეციალისტთა და საისტორიო მეცნიერებით დაინტერესებულ მკითხველთათვის. The Chronos – a peer-reviewed annual multidisciplinary scientific journal of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University publishes original works in history, ethnology, physical anthropology, archaeology and art history related to Georgia and the surrounding world; this will contribute to a better understanding of the problems of Kartvelology and the history of the region. The journal is intended for professionals and readers interested in historical science.

ქრონოსი – PDF

ქართული წყაროტმცოდნეობა xxi-2019

ქართული წყაროტმცოდნეობა xxi-2019

ქართული წყაროთმცოდნეობა XIX/XX 2017/2018

ქართული წყაროთმცოდნეობა XIX/XX 2017/2018

Georgian Source-Studies XIX/XX 2017/2018

  შინაარსი
CONTENTS

რედაქტორებისაგან .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EDITORIAL
სტატიები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PAPERS
ქართლის (იბერიის) პირველ ქრისტიან მეფეთა დინასტიური პრობლემები
ამიანე მარცელინისა და ქართული წყაროების მიხედვით. . . . . .. . . . . . 15
გივი ბოლქვაძე
Dynastic Problems of the First Christian Kings of Kartli (Iberia)
according to Ammianus Marcellinus and Georgian Sources
Givi Bolkvadze
სამი ყრმისა და იონა წინასწარმეტყველის ბიბლიური პარადიგმები ჰიმნოგრაფიაში (ძლისპირებში) . 26
ლამზირა ბუბუტეიშვილი
Biblical Paradigms of Three Holy Children and Jonah the Prophet in Hymnography (Hirmoses)
Lamzira Bubuteishvili
დასავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის და
ეთნო-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები (I-V საუკუნეები) .. . . .  . . . . . 34
Read more…

 ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები – PDF


სარჩევი

წინათქმა————————3

სამურზაყანოს ანთროპონიმიიდან————8

გაძიძავების ჩვეულება სამურზაყანოში————–25

რელიგიური ვითარება და XIX-XX საუკუნეების ეკლესია-მონასტრები სამურზაყანოში—–44

ისტორიული სამურზაყანოს ძველი საცხოვრებელი ნაგებობანი——————–58

აფხაზთა ეთნოფსიქოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ისტორიული წყაროების მიხედვით—————-84

აფხაზეთის ეთნოდემოგრაფიული პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX ს-ის 60-90-იანი წწ.)——- 101

აფხაზური ისტორიოგრაფიის მითოლოგემა სამურზაყანოს შესახებ———————121

Read more…